آموزش اولین مهارت از مهارتهای ده گانه زندگی تحت عنوان مهارت خود آگاهی در روز پنجشنبه 30 خرداد 98 در مجموعه شهربانو با حضور سرکار خانم بیرجندی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، توسط انجمن خانواده ایرانی برای علاقمندان برگزار شد.