این کارگاه آموزشی توسط انجمن خانواده پایدار در روز 98/4/27 از ساعت 9صبح با همکاری ستاد توان افزایی سمن ها با شرکت جمعی از اعضای فعال سازمانهای مردم نهاد شروع و در ساعت 16 به پایان رسید.

مدرس این کارگاه جناب آقای علیرضا لشگری بودند.