این دوره در سال 1392 به سفارش شرکت بهستان بهداشت در محل هتل گاجره با تسهیلگری جناب آقای دکتر پدرام موسوی و جناب آقای مهندس علیرضا لشگری، توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.