این کارگاه ویژه سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده در سال 1386 توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.