دوره آموزشی رازهای زندگی سالم

این دوره توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی ویژه زنان خانه دار در سال 1390 برگزار شد.

کارگاه پروژه نویسی

این کارگاه ویژه سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده در سال 1386 توسط انجمن خانواده پایدار ایرانی برگزار شد.