درباره انجمن

انجمن خانواده پایدار ایرانی، مجموعه ای است غیردولتی،غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در قالب یک تشکل مردم نهاد پس از اخذ مجوز فعالیت، در سال 1387 تحت شماره 22890 به ثبت موسسات غیرتجاری رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف انجمن می‌توان به حفظ کیان خانواده با تاکید بر ارزش‌های اخلاقی، دینی و ملی و ترویج فرهنگ خانواده‌ مداری و کارآفرینی از طریق ارتقاء سطح مهارت و دانش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ارزشی اعضای خانواده به خصوص زنان و کودکان، برای رسیدن به جامعه‌ای پویا و هدفمند اشاره نمود.

تازه ها

روانشناسی

سمن ها

کارآفرینی